Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο – «Συμβαίνει στην πόλη» ( http://events.thessaloniki.gr ) , που προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις:

Εισαγωγή

Α. Στόχοι

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτικής που ασκεί, δημιουργεί και αναρτά το Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο της πόλης με τους εξής στόχους:

i.      Την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής ανάδειξης της πόλης

ii.      Την εκ των προτέρων ενημέρωση (ένα έτος πριν) των τουριστικών πρακτόρων και των τουριστών ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίσουν εγκαίρως το ταξίδι τους στην πόλη

iii.      Τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες

iv.      Τη δημιουργία ενός πολύτιμου εργαλείου που φέρνει την πόλη εγγύτερα στις απαιτήσεις των καιρών, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Β. Περιεχόμενο

Πρόκειται για ένα καλεντάρι που συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές και θεσμοθετημένες εκδηλώσεις της χρονιάς που διοργανώνονται στα όρια του Μητροπολιτικού Δήμου Θεσσαλονίκης, τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους σημαντικούς φορείς της πόλης. Το εύρος του ηλεκτρονικού ημερολογίου καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες εκδηλώσεων:

Φεστιβάλ (Πολιτιστικά, για παιδιά, μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου)
Εκθέσεις (Εμπορικές, Εικαστικές)
Συνέδρια (Διεθνή)
Αθλητικά γεγονότα

Γ. Κριτήρια

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα κριτήρια με βάση τα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκδηλώσεις στο Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Πόλης συνοψίζονται ως εξής:

1. Διεξαγωγή εντός των ορίων του Μητροπολιτικού Δήμου Θεσσαλονίκης
2. Περιοδικότητα – Επανηληπτικότητα (Θεσμοθετημένες εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί σε ετήσια βάση)
3. Διάρκεια πάνω από μία ημέρα (σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο φεστιβάλ)
4. Διεθνής απήχηση
5. Σημαντικότητα – Μέγεθος
6. Δυνατότητα προσέλκυσης κοινού

Τα παραπάνω κριτήρια λειτουργούν συμπληρωματικά κατά περίπτωση και δεν προϋποτίθεται η ταυτόχρονη εκπλήρωσή τους.

Όροι χρήσεις και προϋποθέσεις

1. Ο χρήστης / επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση / επίσκεψη των ιστοσελίδων / υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης.
2. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου – «Συμβαίνει στην πόλη» αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης / επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
3. Ο χρήστης / επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικού Ημερολογίου – «Συμβαίνει στην πόλη» και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης / επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης / επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη / επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.
5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.
6. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
7. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
8. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη / επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
9. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο – «Συμβαίνει στην πόλη» αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου – «Συμβαίνει στην πόλη» και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
10. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.
11. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
12. Οι χρήστες / επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου – «Συμβαίνει στην πόλη», χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
13. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, το Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο – «Συμβαίνει στην πόλη». Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης / επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
14. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
15. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και του χρήστη / επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.